Disclaimer

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren. Deze mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch Kadee, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Alle aansprakelijkheid voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken wordt afgewezen. Kadee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Kadee, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Links naar andere websites

Sommige links op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Kadee kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde info wordt op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Adviezen via de website

De adviezen die op deze website worden verstrekt zijn zeer algemeen. Je dient steeds de nodige deskundige persoonlijke adviezen in te winnen vooraleer over te gaan tot een aankoop. 

Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kadee of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kadee de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Als gebruiker verbind je je er o.m. toe:

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.